2022/01/20
۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي
انتقال قهری سهام
  • انتقال قهری سهام کِی انجام می‌شود؟

    انتقال قهری سهام کِی انجام می‌شود؟

    مرجع رسیدگی کننده به درخواست نقل و انتقال قهری سهام، شرکت سپرده گذاری مرکزی است.
  • انتقال قهری سهام چیست؟

    انتقال قهری سهام چیست؟

    انتقال اموال به دیگری بنا به دلیلی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد مانند فوت شخص، موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می‌شود.