2022/08/09
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
سکه بهار آزادی
 • قیمت سکه و طلا در ۱8 مرداد ماه

  قیمت سکه و طلا در ۱8 مرداد ماه

  قیمت هر قطعه نیم سکه بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در ۱۵ مرداد ماه

  قیمت سکه و طلا در ۱۵ مرداد ماه

  قیمت هر قطعه ربع سکه بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در 12 مردادماه

  قیمت سکه و طلا در 12 مردادماه

  قیمت هر قطعه نیم سکه بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در نهم مردادماه

  قیمت سکه و طلا در نهم مردادماه

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در هشتم مردادماه

  قیمت سکه و طلا در هشتم مردادماه

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در پنجم مردادماه

  قیمت سکه و طلا در پنجم مردادماه

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در چهارم مردادماه

  قیمت سکه و طلا در چهارم مردادماه

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در سوم مردادماه

  قیمت سکه و طلا در سوم مردادماه

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در 1 مردادماه

  قیمت سکه و طلا در 1 مردادماه

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در 28 تیرماه

  قیمت سکه و طلا در 28 تیرماه

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در 26 تیر

  قیمت سکه و طلا در 26 تیر

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در 22 تیر

  قیمت سکه و طلا در 22 تیر

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
 • نرخ سکه به ۱۵ میلیون تومان رسید

  نرخ سکه به ۱۵ میلیون تومان رسید

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۵ میلیون است.
 • قیمت سکه و طلا در ۱۷ تیر

  قیمت سکه و طلا در ۱۷ تیر

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۵ میلیون تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در ۱۵ تیر

  قیمت سکه و طلا در ۱۵ تیر

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در ۱۴ تیر

  قیمت سکه و طلا در ۱۴ تیر

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در ۱۳ تیر

  قیمت سکه و طلا در ۱۳ تیر

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در ۱۲ تیر

  قیمت سکه و طلا در ۱۲ تیر

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۵ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در ۸ تیر

  قیمت سکه و طلا در ۸ تیر

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در ۷ تیر

  قیمت سکه و طلا در ۷ تیر

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان است.