2022/08/09
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
دیوان محاسبات کشور
  • صندوق توسعه ملی نباید خزانه دوم باشد

    صندوق توسعه ملی نباید خزانه دوم باشد

    با توجه به تجربه حساب ذخیره ارزی، مدیریت صندوق توسعه ملی نیز نباید به شکست منجر شود و تغییر مسیر این صندوق ثروت بین نسلی ضروری است.